Delft Tabakshistorisch Museum

Op de site van de Stichting Nederlandse Tabakshistorie (SNT) wordt een canon opgenomen van 500 verschillende gebeurtenissen binnen de tabak in algemene zin. Hieronder ziet u 25 gebeurtenissen die uit deze canon zijn gelicht.De volledige canon met meer dan 500 gebeurtenissen wordt voor leden inzichtelijk op de site van SNT. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden als lid op de site van de 

STICHTING NEDERLANDSE TABAKSHISTORIE  

Inmiddels is de Nederlandse tabakscanon verder uitgebreid en verbeterd.

1492 12 oktober. Ontdekking van Amerika door Columbus waarmee de westerse wereld voor het eerst in aanraking komt met tabak.
1554 Dodonaeus schreef oudste vermelding over het gebruik van tabak in Nederland. Volgens een uitvaardiging te Enkhuizen is het verboden om bij bepaalde kerkelijke feestdagen tabak te roken.
1610 Volgens de arts Johannes Neander is Veere de eerste plaats in Nederland waar tabak wordt geteeld. Dit wordt bevestigd door de Middelburgse arts Caspar Pelletier in zijn flora van wilde en geteelde planten.
1753 Egberts Douwes en zijn vrouw Akke Thijsse beginnen aan de Midstraat in Joure met een winkeltje in koffie, thee en tabak en leggen daarmee de basis voor wat later zou uitgroeien tot een multinational op tabaksgebied.
1770 Nederlands eerste sigarenfabriek start in Delft, nl. die van A. Hillen.
1782 Op 9 oktober wordt aan Johannes van Nelle en zijn vrouw Henrica Brand toestemming verleend om zich in Rotterdam te vestigen. Henrica Brand, de latere “Weduwe”, ontpopt zich als de eigenlijke grondlegster van de firma De Erven de Wed. J. van Nelle. Zij beginnen hun winkel in koffie, thee, tabak en snuif aan de Leuvehaven.
1819 1 mei. Meindert Niemeyer (geb. 5 februari 1793) begint in de Nieuwe Ebbingestraat zijn tabakswinkel en grossierderij. Th. Niemeyer zou later uitgroeien tot een firma van wereldnaam op het gebied van pijptabak en kerftabak (shag).
1845 De eerste pakken Java-tabak worden in Rotterdam per inschrijving verkocht. Dit betreft de oogst  van 1843/44. Aangeboden werden circa 17000 pakken.
1863 7 juli. De Firma P. van den Arend uit Rotterdam gaat op Sumatra in Deli tabak telen. Pieter van den     Arend wordt als grondlegger beschouwd van de Deli Tabakscultuur.
1864 Eerste inschrijving vindt plaats van Sumatra-tabak in het gebouw “De Brakke Grond” aan de Nes in  Amsterdam. Aanvoer 50 pakken; opbrengst 48 cent per halve kilo.
1869 1 november. Oprichting van de N.V. Deli Maatschappij door Jacobus Nienhuys en P.W. Janssen met behulp van de Ned. Handels Mij. gevestigd te Rotterdam.
1885 De eerste sigarettenfabriek wordt door J. van Kerckhof in Amsterdam geopend.
1904 9 mei. Oprichting van de Agio-sigarenfabriek te Duizel.
1906 4 oktober. Oprichting Batco " British American Tobacco Company " (de latere BAT) in Nederland.
1921 6 mei. Aanvaarding van de nieuwe Tabakswet. Alleen winkeliers met een tabaksvergunning mogen tabaksfabrikaten verkopen.
1922 1 juni. Ingang heffing tabaksaccijns: sigaren en kerftabak 10% en sigaretten 15%.
1936 5 november. Aanneming van de Mechanisatiewet waarbij het fabrikanten van sigaren verboden wordt machines te gebruiken, tenzij die al voor 26 mei 1936 zijn aangeschaft. 60% van de sigaren mag machinaal vervaardigd worden.
1942 18 mei. Tabak gaat op de bon. Iedereen boven de 18 jaar moet de keus maken of zij een “rokerskaart” of een “versnaperingskaart” wil hebben.
1949  1 juli. Opheffing distributie van sigaretten en kerftabak waardoor de tabaksdetailhandel weer zoveel mocht inkopen als zij nodig achtten. Tevens konden tabakswinkeliers, die sinds 1943 niet meer over de juiste vergunning beschikten maar wel over een geldig code-nummer, door middel van een aanvraag bij de Kamer van Koophandel, weer zaken doen.
1950 14 januari. Verscherping vestigingswet kleinbedrijf waarbij het Ministerie van Financiën bepaalt dat het verboden is een sigarenzaak te voeren wanneer de betrokkene niet in het bezit is van een vergunning als gevolg van de vestigingswet kleinbedrijf.
1958 25 en 26 september. Laatste inschrijving voor Java-tabak in Frascati aan de Nes te Amsterdam.
1963 Dr. L. Meinsma richt de Stichting Volksgezondheid en Roken (STIVORO) op
1964 Oprichting van de Wetenschappelijke Adviesraad Roken en Gezondheid (WARG).Dit college wijst de door de industrie geschonken fondsen toe voor wetenschappelijk onderzoek.
1974 1 januari. Fusie tussen de Nederlandse Algemene Bond van Sigarenwinkeliers en de Nederlandse Katholieke Vereniging voor de Tabaksdetailhandel. Naam wordt veranderd in Nederlandse Sigarenwinkeliers Organisatie (NSO).
1981 Staatssecretaris mr. E. Veder-Smit van Volksgezondheid installeert de Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik, die voorstellen moet doen om het tabaksgebruik te beperken.
1985 Oprichting Voorlichtingsbureau Sigaretten en Shag (VSS).
1987 1 september. Aanvaarding van de Nieuwe Tabakswet door de Tweede Kamer, waardoor o.a.de waarschuwing 'Roken schaadt de gezondheid' verplicht wordt op tabaksverpakkingen.
1990 1 januari. Reclamecode voor sigaretten en shag wordt van kracht.
1992  1 januari. Invoering rookverbod in openbare gebouwen.